پرسشنامه شفقت خود یا خود دلسوزی (SCS-LF) – فرم بلند

پرسشنامه شفقت خود یا خود دلسوزی (SCS-LF) – فرم بلند

به منظور سنجش و ارزیابی مولفه های خود دلسوزی یا شفقت خود می توان از پرسشنامه خود دلسوزی فرم بلند (SCS-LF) استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۶ گویه و شامل ۶ عامل دو وجهیِ مهربانی با خود در مقابل قضاوت در مورد خود، مشترکات انسانی در مقابل انزوا و ذهن‌آگاهی (بهشیاری) در مقابل همانندسازی افراطی می باشد. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۲ مورد تأیید قرار گرفته است.