پرسشنامه شکوفایی در محل کار PERMA – کرن (۲۰۱۴)

پرسشنامه شکوفایی در محل کار PERMA – کرن (۲۰۱۴)

بهزیستی سازمانی به توانایی سازمان در ترویج و حفظ سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی برای هر رده شغلی در تمامی سطوح سازمانی گفته می شود. بهزیستی سازمانی را همچنین میتوان به صورت قابلیت سازمان در فراهم ساختن محیط و فرهنگی که در آن کارکنان بتوانند قابلیت های خود را به عرصه ظهور رسانده و سازمان ها هم بتوانند ضمن دستیابی به منافع مورد نظر اهدافشان را تحقق بخشند، تعریف نمود. شاخص سلامت و بهزیستی به وسیله مجموعه ای از عوامل جسمانی، روانی و اجتماعی تعریف شده و به عنوان یکی از عوامل مؤثر در موفقیت در عرصه های مختلف فردی، اجتماعی و اقتصادی مانند روابط اجتماعی مثبت، خلاقیت، رفتار اجتماعی خوب، سبک مقابله ای انطباقی و بهره وری بالاتر شناخته می شود.

به منظور سنجش و ارزیابی بهزیستی سازمانی (شکوفایی در محل کار) می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه شامل ۲۳ سؤال است که ۱۵ سؤال مربوط به ابعاد پنج گانه مدل شکوفایی سلیگمن (۲۰۱۱) شامل عواطف منفی، معنادار بودن، ارتباطات، درگیری شغلی و پیشرفت شغلی بوده و ۸ سؤال دیگر شادی، سلامت، عواطف مثبت و تنهایی را می سنجند و از پژوهش معتبر کرن (۲۰۱۴) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۴۰۰ مورد تأیید قرار گرفته است.