پرسشنامه شیفتگی تحصیلی – مارتین و جکسون (۲۰۰۸)

پرسشنامه شیفتگی تحصیلی – مارتین و جکسون (۲۰۰۸)

به منظور سنجش شیفتگی تحصیلی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۹ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر مارتین و جکسون (۲۰۰۸) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۷ مورد تأیید قرار گرفته است.