پرسشنامه شیفتگی تحصیلی مارتین و جکسون (۲۰۰۸) – فرم کوتاه

پرسشنامه شیفتگی تحصیلی مارتین و جکسون (۲۰۰۸) – فرم کوتاه

به منظور سنجش شیفتگی تحصیلی می توان از فرم کوتاه پرسشنامه شیفتگی مارتین و جکسون (۲۰۰۸) استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۹ گویه در مقیاس ۵ درجه‌ای لیکرت است که به ترتیب نمرات ۱ تا ۵ به گزینه‌های کاملاً مخالف تا کاملاً موافق تعلق می‌گیرد. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۷ مورد تأیید قرار گرفته است.