پرسشنامه ظرفیت جذب دانش – حاجی کریمی و حاجی پور (۱۳۸۷)

پرسشنامه ظرفیت جذب دانش – حاجی کریمی و حاجی پور (۱۳۸۷)

به منظور ارزیابی و اندازه گیری ظرفیت جذب دانش در سازمان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۱ گویه و ابعاد پیمایش محیط، سنجش فعالیتهای R&D، جو ارتباطات، دانش قبلی مرتبط با کسب و کار سازمان می‌باشد که از پژوهش معتبر حاجی کریمی و حاجی پور (۱۳۸۷) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.