پرسشنامه عارضه یابی سازمانی – ویزبورد (۱۹۷۶)

پرسشنامه عارضه یابی سازمانی – ویزبورد (۱۹۷۶)

عارضه یابی سازمانی عارضه یابی اولین قدم در فرایند ایجاد تغییرات بنیادی است که شامل تحلیلی از واقعیتهای فعلی و همچنین نیازهای محیط و توانایی سازمان در پاسخگویی و برآوردن این نیازها و خلق تصویر روشنی از حالت و وضع متحول شده نهایی است و در ادامه بکارگیری فنون مربوطه تا رسیدن به دلایل مشکلات و عوامل ایجاد کننده موانع. کاربردی ترین و ساده ترین مدل عارضه بایی مدل ارائه شده ویزبورد است. این مدل یک نگرش سیستماتیک برای شناخت دقیق تر سازمان و مداخلهی مناسب برای حل مشکلات و مسایل سازمانی ارائه می دهد. دو موردی که در مدل ویزبورد باید به آن توجه شود عبارتند از: سیستم های رسمی و غیر رسمی سازمان و محیط. سیستمهای رسمی سیاستها و رویه هایی هستند که سازمان ادعا می کند می خواهد به آنها برسد. در مقابل سیستمهای غیر رسمی رفتارهایی هستند که واقعا به وقوع می پیوندند. هر چه شکاف بین سیستمهای رسمی و غیر رسمی سازمان بیشتر باشد، سازمان کمتر اثر بخش و آسیب پذیرتر خواهد بود.

به منظور سنجش عارضه یابی سازمانی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳۰ گویه و شش مولفه رهبری، ارتباطات، ساختار، هدف، پاداش و مکانیسم های کمک کننده می‌باشد که از پژوهش معتبر ویزبورد (۱۹۷۶) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۸۹ مورد تأیید قرار گرفته است.