پرسشنامه عدالت اخلاقی (DJS) – بیوگر (۲۰۱۲)

پرسشنامه عدالت اخلاقی (DJS) – بیوگر (۲۰۱۲)

عدالت اخلاقی عبارت است از درجه ای که قضاوت ها و اقدامات عادلانه از یک احساس وظیفه و الزام اخلاقی نشأت می گیرد. در واقع عدالت اخلاقی حاکی از آن است که فرد بر اساس یک منبع درونی اخلاقی، تصمیمات و قضاوتهای خویش را اتخاذ نماید و عمل کند. در وجود افرادی که باور به عدالت اخلاقی دارند، ارزشهای اخلاقی از یکسو در هسته هویت آنان قرار دارد و خود را با آن میشناسند و از سوی دیگر، تعهدات و ارزشهای اخلاقی و عادلانه را از طریق اعمال و رفتار خویش نشان میدهد و بهصورت نمایش و انعکاس ویژگیها و نمادهای اخلاقی در عمل و رفتار بهصورت بیرونی و در جهان اجتماعی تعریف می شوند.

به منظور سنجش و ارزیابی عدالت اخلاقی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۸ گویه و سه مولفه الزام اخلاقی، مسئولیت پذیری اخلاقی و انزجار اخلاقی می‌باشد که از پژوهش معتبر بیوگر (۲۰۱۲) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۸ مورد تأیید قرار گرفته است.