پرسشنامه عدالت سازمانی – احمدی (۱۳۹۱)

پرسشنامه عدالت سازمانی – احمدی (۱۳۹۱)

به منظور ارزیابی عدالت سازمانی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۳ گویه و سه بعد عدالت تعاملی، توزیعی و رویه ای می‌باشد که از پژوهش معتبر احمدی (۱۳۹۱) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.