پرسشنامه عدم تعلق فکری مصرف کننده – یی و بامگارتنر (۲۰۱۱)

پرسشنامه عدم تعلق فکری مصرف کننده – یی و بامگارتنر (۲۰۱۱)

عدم تعلق فکری مصرف کننده به معنای مشارکت در فعالیت هایی است که باعث منحرف شدن فکر مصرف کننده از فکر کردن در مورد عامل استرس زا که در اینجا منظور خرید می باشد، می شود.

به منظور سنجش و ارزیابی عدم تعلق فکری مصرف کننده می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر یی و بامگارتنر (۲۰۱۱) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۶ مورد تأیید قرار گرفته است.