پرسشنامه عدم قطعیت بازار – چری و همکاران (۲۰۱۴)

پرسشنامه عدم قطعیت بازار – چری و همکاران (۲۰۱۴)

عدم قطعیت بازار: عدم قطعیت را احتمال آینده های متفاوت که نه مشخص است و نه می توان آن را به روشی تخمین زد، تعریف کرده اند. منظور از عدم قطعیت بازار، سختی یا ناتوانی در پیش بینی شرایط محیطی و سازمانی کسب و کار در بازارهای جدید است که میتواند تأثیر قابل ملاحظه ای روی تصمیمات استراتژیک شرکت در حوزه بازاریابی داشته باشد. منابع عدم قطعیت در بازار عبارتند از پویایی بازار و پیچیدگی بازار . برای بررسی و شناخت منابع عدم قطعیت در بازار، توجه به چند دسته از منابع عدم قطعیتها لازم است. در این میان توجه به دو منبع بسیار مهم است. یکی پویایی بازار و دیگری پیچیدگی بازار. پویایی بازار، به تعداد و سرعت تغییر عوامل حاکم بر بازار از قبیل نیاز مشتریان، عدم قابلیت پیشبینی آینده بازار، سرعت تغییر عوامل فناورانه و … دلالت دارد، و پیچیدگی بازار، حدود یک شرکت در “توانایی پیش بینی تغییرات در استراتژی، مصرف کنندگان، رقبا، الزامات محصول جدید، فن آوری، ظهور نیروهای رقابتی جدید در بازار، و محدودیت های قانونی جدید بر عملکرد محصول و طراحی ” آنها را تعیین می کند .

به منظور سنجش عدم قطعیت بازار می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۳ گویه و دو بعد پویایی بازار و پیچیدگی بازار می‌باشد که از پژوهش معتبر چری و همکاران (۲۰۱۴) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۶ مورد تأیید قرار گرفته است.