پرسشنامه علاقه به مادیات

پرسشنامه علاقه به مادیات

جهانی که امروز می‌شناسیم فقط در فکر پول است.جوامع بشری توسط نیروهایی که نیرومندترین آنها اقتصاد است به یکدیگر پیوند می‌خورند. تبادل کالا و خدمات بین انسان ها، ملتها و حتی کشورها به ثبات اجتماعی کمک می‌کند و در پیشرفت نظام سیاسی نقش دارد. پول، شرط بندی برای آینده است : فرضیه ای که می‌گوید کار امروز برای بازگشتی مطمئن در فردا ارزش مبادله دارد ( امروز می‌کاریم تا فردا درو کنیم). برخی از افراد تصور می‌کنند پول مهم ترین عامل خوش بختی یا بدبختی انسانهاست. دیگران معتقدند پول هیچ ارتباطی با خوشبختی یا بدبختی ندارد. نظر شما هرچه باشد، نمی توانید از این واقعیت بگریزید که بخش اعظم زندگی شما صرف بدست آوردن، اداره کردن و توزیع پول می‌شود و اگر چه پول ضامن خوشبختی نیست اما اگر نیاموزید چگونه پول بدست درآورید، زندگی دشواری پیش رو خواهید داشت.

تا کنون کسی برنامه مدونی برای پول درآوردن تهیه نکرده است اما حقیقت غیر قابل انکار در این ماجرا این است که بسیاری از افرادی که هدفشان را صرفاً بر پایۀ مال اندوزی بنا نهادند، در نهایت به خاک سیاه نشستند.

این پرسشنامه دربارۀ قواعد پول درآوردن حرفی برای گفتن ندارد اما از تله هایی که در این راه وجود دارند سخن خواهد گفت و اگر با صداقت به پرسش ها پاسخ دهید و نتایج حاصله را نه به عنوان بشارتی واقعی بلکه یک راهنما تلقی کنید در آن صورت متوجه خواهید شد تا چه اندازه در این راه استادید و تا چه اندازه بردۀ پول هستید.

به منظور سنجش علاقه به مادیات می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۸ گویه می‌باشد که با اقتباس از کتاب Understanding Yourself استخراج شده‌اند.