پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان رشیدی

پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان رشیدی

به منظور بررسی علل انحراف جنسی فرزندان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۰ گویه و ابعاد خانواده، دوستان، رسانه و مدرسه می‌باشد که از پژوهش معتبر رشیدی (۱۳۹۲) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه تأیید شده است.