پرسشنامه علل ترس از زایمان – نوبار (۱۳۹۲)

پرسشنامه علل ترس از زایمان – نوبار (۱۳۹۲)

به منظور سنجش و ارزیابی علل ترس از زایمان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال و ابعاد درد، مسئولیت، آسیب بدنی و زایمان زودرس می‌باشد که از پژوهش معتبر نوبار (۱۳۹۲) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.