پرسشنامه عملکرد ارتباط با مشتری – ترینور و همکاران (۲۰۱۱)

پرسشنامه عملکرد ارتباط با مشتری – ترینور و همکاران (۲۰۱۱)

عملکرد ارتباط با مشتری: عملکرد مشتری بر حفظ و رضایت مشتری تمرکز دارد. امروزه تکنولوژی برای تجارت ها، سیستم هایی را ارمغان اورده است که می تواند به شرکت ها برای تعاملات مشتریان با شرکت ها و تبادل اطلاعات کمک می کند و به کارمندان این اجازه را می دهد که سریعا همه اطلاعات مشتری را بازیابی کنند. به این پارادایم، سیستم عملکرد ارتباط با مشتریان می گویند که اگر به طور مناسب از آن استفاده شود می تواند توانایی یک شرکت را برای دست یافتن به هدف نهایی که همان حفظ مشتریان است، افزایش دهد. بنابراین شرکت می تواند به یک مزیت رقابتی نسب به دیگر رقیبان دست یابد. عمکرد ارتباط با مشتریی می تواند به سازمان ها برای به حد اعلا رساندن توانایی هایشان برای تعامل با خریدارانشان کمک کند. این امر نه تنها به بهبود کیفیت کمک می کند بلکه باعث تسریع در نیازهای خریداران می شود.

به منظور سنجش و ارزیابی عملکرد ارتباط با مشتری می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۷ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر ترینور و همکاران (۲۰۱۱) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۵ مورد تأیید قرار گرفته است.