پرسشنامه عملکرد بازار – ورهایس و دیگران (۲۰۰۹)

پرسشنامه عملکرد بازار – ورهایس و دیگران (۲۰۰۹)

عملکرد بازار: میزانی که دامنه متعادل یا همزمانی از اهداف عملکرد مرتبط با بازار سازمان قابل دستیابی است. مقیاس سنجش این متغیر دستیابی به رشد سهم بازار، رشد فروش و موقعیت بازار مورد انتظار شرکت است.

به منظور سنجش عملکرد بازار شرکت می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر ورهایس و دیگران (۲۰۰۹) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۸۹ مورد تأیید قرار گرفته است.