پرسشنامه عملکرد زیست محیطی – کو و چن (۲۰۱۲)

پرسشنامه عملکرد زیست محیطی – کو و چن (۲۰۱۲)

به منظور سنجش و ارزیابی عملکرد زیست محیطی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۰ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر کو و چن (۲۰۱۲) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۵ مورد تأیید قرار گرفته است.