پرسشنامه عملکرد سازمان – محقر و همکاران (۱۳۸۹)

پرسشنامه عملکرد سازمان – محقر و همکاران (۱۳۸۹)

عملکرد سازمانی: عملکرد در لغت یعنی حالت یا کیفیت کارکرد؛ بنابراین، عملکرد سازمان یک سازهی کلی است که بر چگونگی انجام عملیات سازمان اشاره دارد. معروفترین تعریف عملکرد توسط نیلی و همکاران (۲۰۰۲) ارائه شده است: فرایند تبیین کیفیت اثربخشی و کارایی اقدامات گذشته. عملکرد معادل اقتصاد، کارایی و اثربخشی برای یک برنامه یا فعالیت خاص است. عملکرد سازمان، فعالیت سازمان برای دستیابی به اهداف با استفاده از منابع به شیوهای مؤثر و کارآمد است.

به منظور سنجش عملکرد سازمان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای  ۱۷ گویه و ابعاد عوامل رضایت مشتریان، رضایت کارکنان، اثربخشی سازمان و نتایج مالی و بازار می‌باشد که از پژوهش معتبر محقر و همکاران (۱۳۸۹) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.