پرسشنامه عملکرد سازمان – ناندکومار (۲۰۱۰)

پرسشنامه عملکرد سازمان – ناندکومار (۲۰۱۰)

عملکرد سازمان: از دیدگاه نانداکومار (۲۰۱۰) عملکرد سازمان نشان می دهد که سازمان به چه اهداف کوتاه مدت و بلندمدت خود دست یافته است و قادر به کاهش چالش است. عملکرد سازمانی درواقع، تمامی رفتاری را  دربرمی گیرید که مربوط به اهداف سازمانی است که وابسته به سطح مشارکت افراد در سازمان می باشد.

به منظور سنجش و ارزیابی عملکرد سازمان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۰ گویه و دو بعد تحقق هدف و عملکرد رقابتی نسبی می‌باشد که از پژوهش معتبر ناندکومار (۲۰۱۰) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۷ مورد تأیید قرار گرفته است.