پرسشنامه عملکرد نوآورانه اقتصادی – روتر و همکاران (۲۰۱۹)

پرسشنامه عملکرد نوآورانه اقتصادی – روتر و همکاران (۲۰۱۹)

به منظور سنجش و ارزیابی عملکرد نوآورانه اقتصادی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۵ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر روتر و همکاران (۲۰۱۹) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۸ مورد تأیید قرار گرفته است.