پرسشنامه عملکرد نوآورانه پایدار – روتر و همکاران (۲۰۱۹)

پرسشنامه عملکرد نوآورانه پایدار – روتر و همکاران (۲۰۱۹)

عملکرد نوآورانه پایدار: امروزه با شکل‌گیری محیط‌های پیچیده رقابتی، تنها سازمان‌هایی می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند که عملکرد خود را در قابلیت‌های مهم سازمانی همچون نوآوری تقویت کنند. انجام فعالیت‌های نوآورانه، منبعی پایان ناپذیر برای مزیت رقابتی فراهم می‌کند. عملکرد نوآورانه، با خلق دانش موردنیاز برای توسعه محصول و فرایندهای تولیدی جدید، یا بهبود فرایندهایی موجود، به دست می‌آید. سازمان‌ها با تکیه بر نوآوری در پی افزایش بهره‌وری و بهبود وضعیت اقتصادی خود هستند. نوآوری فعالیت پیچیده‌ای است که دانش جدید را برای اهداف تجاری به کار می‌گیرد. بخشی از این دانش از منابع خارجی به دست می‌آید، از این رو توانایی برای بهره‌برداری از دانش خارجی یک عامل حیاتی برای قابلیت‌های نوآورانه است. امروزه نوآوری یکی از عوامل مؤثر بر موفقیت و بقای سازمان‌های دانش محور محسوب می‌شود. بسیاری از صاحب نظران، نوآوری و ایجاد تمایز را به عنوان یک ضرورت انکارناپذیر معرفی کرده‌اند. نوآوری عبارت است از یک ایده، محصول یا فرایند، یک سامانه یا وسیله که توسط افراد، گروه‌ها یا سازمان‌ها، حتی یک بخش صنعت و جامعه به عنوان یک موضوع جدید درک شود. عملکرد نوآورانه پایدار عبارت است از ایجاد محصولات، خدمات و فرایندهای جدید که در مقایسه با موارد مشابه کمترین تأثیر منفی را بر محیط‌زیست داشته و یا تأثیرات مثبت اجتماعی به دنبال داشته و نیازهای نسل‌های آینده را نیز مورد توجه قرار داده باشد.

به منظور سنجش و ارزیابی عملکرد نوآورانه پایدار می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۷ گویه و سه بعد کاهش آلودگی محیطی، بهره وری منابع و مسئولیت پذیری اجتماعی می‌باشد که از پژوهش معتبر روتر و همکاران (۲۰۱۹) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۸ مورد تأیید قرار گرفته است.