پرسشنامه عملکرد کارکنان – موسوی مقدم (۱۳۹۳)

پرسشنامه عملکرد کارکنان – موسوی مقدم (۱۳۹۳)

عملکرد کارکنان عبارت است از دستیابی یا فراتر رفتن از اهداف سازمانی و اجتماعی و انجام مسئولیتهایی که برعهده افراد گذاشته شده است.

به منظور سنجش و ارزیابی عملکرد کارکنان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۲ گویه و ابعاد توانایی (توان یا آمادگی کاری)، شناخت شغل، ارزیابی (بازخورد عملکرد)، اعتبار تصمیمات، سازگاری محیطی، حمایت سازمانی و انگیزش می‌باشد که از پژوهش معتبر موسوی مقدم (۱۳۹۳) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.