پرسشنامه رایگان فاصله اجتماعی بوگاردوس

پرسشنامه رایگان فاصله اجتماعی بوگاردوس

فاصله اجتماعی، یعنی درجه ای که بر اساس آن یک فرد، فرد دیگری از گروه های اجتماعی، ملی، قومی و مذهبی دیگر را می پذیرد. به منظور سنجش فاصله اجتماعی می توان از پرسشنامه فاصله اجتماعی بوگاردوس استفاده کرد.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.