پرسشنامه فاصله روان شناختی – سیدانیوس و پراتو (۱۹۹۹)

پرسشنامه فاصله روان شناختی – سیدانیوس و پراتو (۱۹۹۹)

به منظور سنجش و ارزیابی فاصله روان شناختی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۶ گویه و ابعاد میزان تمایل افراد برای غلبه بر دیگران و ترجیح نابرابری نسبت به گروه های اجتماعی می‌باشد که از پژوهش معتبر سیدانیوس و پراتو (۱۹۹۹) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۹ مورد تأیید قرار گرفته است.