پرسشنامه فایده گرایی اجتماعی – بلوردی (۱۳۹۱)

پرسشنامه فایده گرایی اجتماعی – بلوردی (۱۳۹۱)

فایده گرایی اجتماعی: مفهومی است بیشتر منبعث از  نظریه مبادله که بر اساس آن افراد در رفتار اجتماعی و کنش متقابل سعی می‎ کنند به منافع یا پاداش ‏هایی دست یابند که این پاداش ‎ها هم می ‏تواند ملموس و عینی و هم غیر ملموس و ذهنی باشند.

به منظور سنجش و ارزیابی میزان فایده گرایی افراد از شرکت در فعالیت های اجتماعی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۶ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر بلوردی (۱۳۹۱) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.