پرسشنامه فراموشی سازمانی هدفمند – باقری گله (۱۳۹۶)

پرسشنامه فراموشی سازمانی هدفمند – باقری گله (۱۳۹۶)

فراموشی سازمانی فرآیندی است که از طریق آن سازمان ها، رفتارها و قوانین کهنه را حذف و فرصتی برای دانش های جدید ایجاد می کنند.  

به منظور سنجش فراموشی سازمانی هدفمند می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۴ گویه و دو بعد فراموشی (تازه گردانی دانش) و اجتناب از عادت های بد می‌باشد که از پژوهش معتبر باقری گله (۱۳۹۶) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۶ مورد تأیید قرار گرفته است.