پرسشنامه فرد گرایی – شمس قهفرخی (۱۳۹۳)

پرسشنامه فرد گرایی – شمس قهفرخی (۱۳۹۳)

به منظور ارزیابی میزان فرد گرایی در افراد می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۶ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر شمس قهفرخی (۱۳۹۳) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.