پرسشنامه رایگان فرسودگی شغلی مسلش ۱۹۸۱ – ۲۲ گویه ای

پرسشنامه رایگان فرسودگی شغلی مسلش ۱۹۸۱ – ۲۲ گویه ای

پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش (Maslach Burnout questionnaire) در سال ۱۹۸۱ توسط مسلش یا ماسلاچ یا مزلاچ (۱۹۸۱) برای معلمان ساخته شد. پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ، پرسشنامه ای است که جهت سنجش میزان فرسودگی شغلی در پرسنل مشاغل مختلف سازمانی و نیز مقایسه سطوح فرسودگی شغلی افراد سازمانی و نیز افراد و گروه های پژوهشی مختلف می باشد. به منظور بررسی فرسودگی شغلی می توان از این پرسشنامه که دارای ۲۲ گویه می باشد استفاده کرد که این پرسشنامه در دو فرم به رایگان در اختیار شما قرار گرفته است.