پرسشنامه فرهنگ کار – احمدی (۱۳۹۱)

پرسشنامه فرهنگ کار – احمدی (۱۳۹۱)

فرهنگ کار مجموعه رفتارهای درونی شده مطلوب و مناسب در کارکنان است که برای توسعه و موفقیت در سازمان ضروری است. کلارک (۲۰۰۴) فرهنگ کار را رعایت نظم در انجام کارها سخت کوشی و صرفه جویی در مصرف کالا تعریف می کند. توراکو (۲۰۰۲) معتقد است فرهنگ کار پیشرفته عبارت است از مجموعهای از ویژگیها مانند دقت و سرعت عمل، سازگاری شغلی، انگیزهی کاری، توجه به اهداف سازمانی، تلاش برای رسیدن به آنها، همکاری گروهی، تسلط شخصی، حساسیت در انجام وظایف، تفکر در خصوص کار و تلاش برای ارتقای مهارتهای کاری که برای موفقیت و پیشرفت ضروری است.

به منظور ارزیابی فرهنگ کار در سازمان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۴ گویه و دو بعد همکاری و تعهد کاری می‌باشد که از پژوهش معتبر احمدی (۱۳۹۱) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.