پرسشنامه فرهنگ کلاس – رابینز (۱۹۹۴)

پرسشنامه فرهنگ کلاس – رابینز (۱۹۹۴)

فرهنگ کلیت درهم بافته ای از دانش، هنر، اخلاق ، قانو ، آداب و رسوم و هر گونه قابلیت ها و عاداتی است که به وسیله انسان به عنوان عضوی از جامعه کسب شده و در رفتارهای وی بروز می نماید. برخی از فرهنگ ها مثبت بوده و فضایی باز ، گرم و انسانی، همراه با جو اعتماد و حمایتی ایجاد و باعث عملکرد و بهره وری مؤثر می شوند . فرهنگ هایی ر ا که از مسئله یابی ممانعت نموده و منبع مقاومت و هرج و مرج باشند، می توان فرهنگ منفی تعریف نمود که نشانگر وجود فضایی بسته، سرد، وظیفه گرا ، مستبدانه و سفت و سخت خواهد بود. کلاس درس سازمانی است متشکل از مدرس و دانشجو که هر یک مجموعه ای از صفات منحصر به فرد ، همچون احساسات، ارزش ها، نیازها و انگیزه ها را با خود به کلاس می آورند. این خصوصیات شخصی و پاره فرهنگ ها، بر یگدیگر تأثیر گذاشته و فرهنگ جدیدی را به وجود می آورد.

به منظور ارزیابی فرهنگ کلاس درس می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۸ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر رابینز (۱۹۹۴) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در دو مطالعه در سال های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۹ مورد تأیید قرار گرفته است.