پرسشنامه فعالیت های روزمره زندگی ADL – کتز و همکاران (۱۹۶۳) – ۷ سوالی

پرسشنامه فعالیت های روزمره زندگی ADL – کتز و همکاران (۱۹۶۳) – ۷ سوالی

به منظور بررسی فعالیت های روزمره زندگی سالمندان می توان از نسخه ۷ آیتمی شاخص ADL استفاده کرد. این پرسشنامه ابتدا توسط کتز و همکاران (۱۹۶۳) طراحی شده است و در پژوهش های بسیار مورد بررسی و استفاده قرار گرفته است. کاتز، فورد، موسکوویتز، جکسون و جاف در تلاش برای ساختن ابزاری برای سنجش فعالیت های زندگی روزانه سالمندان، یک مقیاس سنجش کارکرد روان شناختی و شناختی را طراحی کردند که بعدها اصلاح و به”فعالیت های زندگی روزانه کاتز معروف شد. جهت تشخیص و درمان بیماری مزمن در سالمندی تدوین شد. از خصوصیات مهم شاخص Katz این است که بر اساس نمره بندی آیتمها براساس سلسله مراتب (سختی یا شدت) می باشد، در نتیجه از دست رفتن توانایی در انجام فعالیتهای روزمره زندگی و بهبودی بعد از آن را به دنبال ضایعه و سالمندی به خوبی پیش بینی می کند. آیتم های آن به معنای واقعی در سطح پایه فعالیتهای روزمره زندگی می باشد. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۳ مورد تأیید قرار گرفته است.