پرسشنامه قابلیت های بازاریابی – آثاهن – گیما (۱۹۹۵)

پرسشنامه قابلیت های بازاریابی – آثاهن – گیما (۱۹۹۵)

قابلیت های بازاریابی: فرایند یکپارچه‌ای است که در آن شرکت‌ها منابع محسوس و نامحسوس را برای درک پیچیدگی نیازهای خاص مشتریان، دستیابی به یک تمایز محصولات برای برتری رقابتی و در نهایت دستیابی به یک کیفیت برند مناسب به کار می‌برند.

به منظور ارزیابی قابلیت های بازاریابی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳۳ سوال و ابعاد ارتباط با مشتری، محصول متمایز، خدمات به مشتری، اثربخشی فعالیت های پیشبرد، تحقیقات بازاریابی و شبکه توزیع می‌باشد که از پژوهش معتبر آثاهن – گیما (۱۹۹۵) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۸۴ مورد تأیید قرار گرفته است.