پرسشنامه قدردانی GQ-6 – مک کلاف و همکاران (۲۰۰۲)

پرسشنامه قدردانی GQ-6 – مک کلاف و همکاران (۲۰۰۲)

قدردانی و سپاسگزاری از صفات اخلاقی و منش‌های مطلوب اجتماعی و رفتارهای محبت آمیز افراد است و نه تنها نقش مهمی در سلامت روان انسان ها دارد، بلکه انگیزه تکرار و تداوم و فراوانی رفتارهای مطلوب آنان را دو چندان می‌کند. ابراز قدردانی یکی از ابزارهای برقراری ارتباط موثر است که به انسان ها کمک کرده است تا قرنها روابط محکم تری برقرار کنند و به عنوان انسان، هر فردی به ویژه در روابط نزدیک باید مورد احترام و قدردانی واقع شود.

به منظور سنجش و ارزیابی قدردانی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۶ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر مک کلاف و همکاران (۲۰۰۲) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در دو مطالعه در سال های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ مورد تأیید قرار گرفته است.