پرسشنامه قصد ترک شغل – بابین و بولز (۱۹۹۸)

پرسشنامه قصد ترک شغل – بابین و بولز (۱۹۹۸)

قصد ترک شغل: امروزه ترک شغل کارکنان کلیدی در سازمان ها به یکی از مهم ترین نگرانی های مدیران سازمانها تبدیل شده است. به همین دلیل سازه هایی که بتوانند دلایل و عوامل موثر در ترک خدمت کارکنان را بشناسند خواهند توانست پیش از این که کارکنان سازمان را ترک کنند، سیاست ها و روش های موثری را برای حفظ و نگه داری منابع انسانی توانمند بکار بگیرند. از این رو یکی از مهم ترین وظایف مدیریت منابع انسانی، وظیفه حفظ و نگهداری نیروی انسانی می باشد. ترک خدمت کارکنان باعث ایجاد فشارهای مالی بر سازمان برای جذب و آموزش کارکنان جدید می شود زیرا استخدام و آموزش کارکنان جدید هزینه های زیادی را برای سازمان به همراه دارد. گارنر (۲۰۱۲) معتقد است که ترک خدمت کارکنان عواقبی چون هزینه های مالی مرتبط با استخدام، انتخاب و آموزش کارکنان جایگزین و کاهش کیفیت و یا اثر بخشی خدمات به مشتریان را شامل می شود .

به منظور سنجش و ارزیابی قصد ترک شغل می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر بابین و بولز (۱۹۹۸) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۴ مورد تأیید قرار گرفته است.