پرسشنامه قصد خرید – آسانگکومیت و سانتیراکول (۲۰۱۶)

پرسشنامه قصد خرید – آسانگکومیت و سانتیراکول (۲۰۱۶)

قصد خرید به معنی یک تمایل ذهنی است که مشتری نسبت به یک کالای مشخص دارد و به عنوان یک عامل برای پیش بینی رفتار مشتری شناسایی شده است. قصد خرید احتمال اینست که مشتریان در یک موقعیت خرید مشخص یک برند مشخص از یک طبقه محصول را انتخاب کنند.

به منظور سنجش و ارزیابی قصد خرید می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۵ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر آسانگکومیت و سانتیراکول (۲۰۱۶) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۶ مورد تأیید قرار گرفته است.