پرسشنامه قلدری در مدرسه الویس (۱۹۹۶) – ۳۶ گویه ای

پرسشنامه قلدری در مدرسه الویس (۱۹۹۶) – ۳۶ گویه ای

به منظور سنجش قلدری در مدرسه می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه انواع مختلف رفتارهای قلدری را در دانش آموزان مدرسه اندازه گیری می­کند. این پرسشنامه دارای ۳۶ گویه و ابعاد قلدری و قربانی می‌باشد که از پژوهش معتبر الویس (۱۹۹۶) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در دو مطالعه در سال های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۶ مورد تأیید قرار گرفته است.