پرسشنامه کیفیت خدمات – بابین و همکاران (۲۰۰۵)

پرسشنامه کیفیت خدمات – بابین و همکاران (۲۰۰۵)

به منظور سنجش و ارزیابی کیفیت خدمات می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر بابین و همکاران (۲۰۰۵) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۲ مورد تأیید قرار گرفته است.