پرسشنامه کیفیت تدریس اساتید – رسولی (۱۳۸۹)

پرسشنامه کیفیت تدریس اساتید – رسولی (۱۳۸۹)

به منظور سنجش و ارزیابی کیفیت تدریس اساتید از دید دانشجویان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳۸ گویه و ابعاد تسلط بر محتوا، تدوین طرح درس، مهارت های تدریس، مدیریت کلاس درس، راهنمایی و مشاوره، ارزیابی عملکرد یادگیری، مهارت‌های ارتباطی استاد با دانشجو و رعایت مسائل اخلاقی در آموزش و تدریس می‌باشد که از پژوهش معتبر رسولی (۱۳۸۹) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.