پرسشنامه مادی گرایی مصرف کننده – وو (۲۰۰۶)

پرسشنامه مادی گرایی مصرف کننده – وو (۲۰۰۶)

مادی گرایی مصرف کننده: اظهار شده که مادی گرایی به توصیف مصرف کنندگانی می پردازد که ارزش را به اشیاء مادی متصل می کنند و معنی و هویت را در مالکیت می یابند، و از این رو، این افراد با این اعتقادات که انباشتن کالاهای مصرفی هدف مرکزی زندگی و یک کلید برای رسیدن به خوشبختی است، پیش برده می شوند.

به منظور سنجش مادی گرایی مصرف کننده می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر وو (۲۰۰۶) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۴ مورد تأیید قرار گرفته است.