پرسشنامه ماکیاولی – رضویه و همکاران (۱۳۸۵)

پرسشنامه ماکیاولی – رضویه و همکاران (۱۳۸۵)

ماکیاولیسم: ماکیاولیسم عبارت است از مجموعه اصول و روشهای دستوری که نیکولو ماکیاولی سیاستمدار و فیلسوف ایتالیایی برای زمامداری و حکومت بر مردم ارائه داد. ماکیاولیسم را فریبکاری، نیرنگ بازی و پایبند نبودن به هیچگونه اصل اخلاقی در زندگی سیاسی معرفی کرده اند.

به منظور سنجش باور ماکیاولی در افراد می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۸ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر رضویه و همکاران (۱۳۸۵) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.