پرسشنامه مدیریت منابع انسانی سبز – جابور و سوساجابور (۲۰۱۵)

پرسشنامه مدیریت منابع انسانی سبز – جابور و سوساجابور (۲۰۱۵)

مدیریت منابع انسانی سبز: مدیریت منابع انسانی سبز، به فعالیت هایی اشاره دارد که دربرگیرنده توسعه، پیاده سازی و نگه داشت مداوم سیستمی است که منجر به سبز شدن (Green) کارکنان سازمان می گردد.

به منظور سنجش و ارزیابی مدیریت منابع انسانی سبز می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۲ گویه و ۴ بعد آموزش، ارزیابی، جذب و پاداش می‌باشد که از پژوهش معتبر جابور و سوساجابور (۲۰۱۵) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۵ مورد تأیید قرار گرفته است.