پرسشنامه مسئولیت پذیری – هاریسون گاف (CPI-RE)

پرسشنامه مسئولیت پذیری – هاریسون گاف (CPI-RE)

مسئولیت پذیری: یک الزام و تعهد درونی از سوی فرد برای انجام مطلوب همه فعالیت هایی که به عهده اوگذاشته شده است می باشد و از همان فرد سرچشمه می گیرد. مفهوم کلی مسئولیت آن است که هر فرد و نه هیچ شخص دیگری جوهر، ذات یا ماهیت وجود خود را تعیین می کند. قبول مسئولیت برای زندگی خود یکی از ویژگی های افرادی است که شخصیت سالمی دارند. شیوه ی دیگر پرداختن به مفهوم مسئولیت پذیری، توانایی پاسخگویی است.

به منظور بررسی مسئولیت پذیری در افراد می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۴۲ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر هاریسون گاف (۱۹۵۱) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۴ مورد تأیید قرار گرفته است.