پرسشنامه مشارکت شغلی – حیدری (۱۳۹۸)

پرسشنامه مشارکت شغلی – حیدری (۱۳۹۸)

مشارکت شغلی: مشارکت به معنای شراکت و همکاری در کاری، امری یا فعالیتی و حضور در جمعی، گروهی و سازمانی به منظور بحث و تصمیم گیری چه به صورت فعال و چه به صورت غیر فعال است و در مجموع، جوهره اصلی مشارکت را باید در فرآیند درگیری، فعالیت و تأثیر پذیری دانست.

به منظور سنجش و ارزیابی مشارکت شغلی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۰ گویه و دو بعد رضایت شغلی و تعهد سازمانی می‌باشد که از پژوهش معتبر حیدری (۱۳۹۸) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.