پرسشنامه مشارکت کاری – موسوی (۱۳۹۴)

پرسشنامه مشارکت کاری – موسوی (۱۳۹۴)

مشارکت کاری یک درگیری در موقعیت های گروهی است که افراد را بر می انگیزاند تا برای دستیابی به اهداف گروهی تلاش کنند و در مسئولیت اداره امور شریک شوند و راهی صحیح را برای نیل به هدف ها انتخاب نمایند.

به منظور سنجش و ارزیابی مشارکت کاری می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۴ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر موسوی (۱۳۹۴) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.