پرسشنامه مشتری محوری – کاکیولاتی و فیرن (۲۰۱۳)

پرسشنامه مشتری محوری – کاکیولاتی و فیرن (۲۰۱۳)

شناخت مشتری محوری، کلید تحول خدماتی است که امروزه در حال افزایش است؛ به‌خصوص خدماتی که به‌صورت هوشمندانه‌ای ارائه می‌شود. مشتری محوری، ایجاد اصلاح و بهبود و علم خدمات، طبیعت متضادی هستند و تمرکز بر مردم، فرایند‌ها و فناوری‌هایی است که می‌توانند وسایل نقلیه خودکار، تشخیص پزشکی، برنامه‌ریزی و زمان‌بندی تجزیه و تحلیل بازاریابی را پیاده‌سازی کنند.

به منظور سنجش و ارزیابی مشتری محوری می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۴ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر کاکیولاتی و فیرن (۲۰۱۳) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۲ مورد تأیید قرار گرفته است.