پرسشنامه مشتری مداری – چوی و همکاران (۲۰۱۴)

پرسشنامه مشتری مداری – چوی و همکاران (۲۰۱۴)

مشتری مداری: مشتریان، سرمایه های مادی و معنوی شرکتها هستند که تداوم حیات و موفقیت هر شرکت بستگی به نگرش و عملکرد آن شرکت نسبت به مشتریان دارد؛ بنابراین طرحریزی برای درک عمیق نیازهای آنی و آتی مشتریان، برآورده کردن نیازها و همچنین ارائه محصولات ورای انتظار مشتریان به راهبرد بسیاری از سازمان های پیشتاز دنیا بدل شده است. مشتری مداری تمایل کارمند به برآوردن خواسته های مشتریان است.

به منظور سنجش و ارزیابی مشتری مداری می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۲ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر چوی و همکاران (۲۰۱۴) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۴ مورد تأیید قرار گرفته است.