پرسشنامه مشهودات زیست محیطی – وانگ (۲۰۱۴)

پرسشنامه مشهودات زیست محیطی – وانگ (۲۰۱۴)

مشهودات زیست محیطی: مشهودات زیست محیطی، به سهولت در دیدن اعمال زیست محیطی انجام شده توسط افراد دیگر برمی گردد. مشهودات زیست محیطی، به عنوان اطلاع یک شخص از تعداد افراد شرکت کننده در فعالیت ها زیست محیطی، تعریف می شود.

به منظور سنجش و ارزیابی مشهودات زیست محیطی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر وانگ (۲۰۱۴) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۶ مورد تأیید قرار گرفته است.