پرسشنامه مشکلات عاطفی در محیط شغلی – دیباج (۱۳۸۸)

پرسشنامه مشکلات عاطفی در محیط شغلی – دیباج (۱۳۸۸)

به منظور شناسایی و اولویت بندی مشکلات عاطفی در محیط شغلی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۵ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر دیباج (۱۳۸۸) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.