پرسشنامه رایگان مقابله مذهبی پارگامنت (RCOPE)

پرسشنامه رایگان مقابله مذهبی پارگامنت (RCOPE)

پرسشنامه مقابله مذهبی توسط پارگامنت (۲۰۰۰)، ساخته شده و شامل ۱۰۰ پرسش است و توسط آن میزان مقابله مذهبی آزمودنی در مقابله با یک حادثه منفی در زندگی سنجیده می شود. این مقیاس ۱۰۰ ماده آزمون و ۱۷ زیرمقیاس را شامل می شود که سبک های گوناگون مقابله مذهبی را نشان می دهد. فرم کوتاه ۱۴ سوالی برگرفته از فرم اصلی و بلند آن مشخص کننده سبک های مقابله ای مثبت و منفی است. هر یک از مقیاس های مثبت و منفی شامل ۷ ماده آزمون مقابله مذهبی هستند. مقابله مذهبی مثبت سبک‌هایی از مواجهه شدن با رویدادهای منفی زندگی است که در آن فرد با بهره گیری از ارزیابیها و تفسیرهای مثبت مرتبط با یاری پروردگار به استقبال رویدادها می رود. برای مثال فرد معتقد است که در هنگام مواجهه با یک رویداد دردناک، خدا او را تنها نخواهد گذاشت. اما در شکل دیگری از مقابله که با نام مقابله مذهبی منفی نامگذاری شده است، فرد رابطه اجتنابی و نامطمئن با خدا برقرار می نماید. برای مثال فرد معتقد است که خدا در لحظه های سخت مرا تنها خواهد گذاشت. روایی و پایایی این ابزار در پژوهشی در سال ۱۳۸۴ مورد تأیید قرار گرفته است.