پرسشنامه رایگان ممیزی ارزشیابی و پاداش رانو و پریک

پرسشنامه رایگان ممیزی ارزشیابی و پاداش رانو و پریک

به منظور سنجش نظام ارزیابی و پاداش (ممیزی ارزشیابی و پاداش) می توان از پرسشنامه ۲۰ گویه ای که توسط تی. وی. رانو و یودای پریک طراحی شده است، استفاده کرد.