پرسشنامه منابع شغلی – باباکاس و همکاران (۲۰۰۹)

پرسشنامه منابع شغلی – باباکاس و همکاران (۲۰۰۹)

منابع شغلی در یک نگاه، ویژگیهای جسمی، روانی، اجتماعی و یا سازمانی شغلی است که در راستای دستیابی به اهداف کاری به کاهش تقاضاهای شغلی کمک می کنند. همچنین هزینه های جسمی یا روانی ناشی از تقاضاهای شغلی است که از طریق منابع شغلی تعدیل می شوند و از آن طریق به رشد و تحول فرد کمک می کنند. منابع شغلی باعث تحریک رشد و تحول شخصی در فرد و همزمان باعث کاهش فشارهای ناشی از تقاضاهای شغلی بر فرد می گردند. منابع شغلی دارای ۴ مؤلفه آموزش، قدردانی، حمایت سرپرست و حمایت فناوری است.

  • آموزش: به معنای آموزش فرآیند کاری و آموزش حین خدمت به کارکنان است.
  • قدردانی: قدردانی از کارکنان در جهت ارتقاء انگیزه آنان میباشد.
  • حمایت سرپرست: به معنای رعایت عدالت و انصاف در برخورد با کارکنان و اشارهای است به درجه حمایت و توجه دریافتی کارکنان از طرف سرپرست.
  • حمایت فناوری: حمایت فناوری به معنی فراهم بودن زیر ساختهای فناوری و آموزش کارکنان به منظور بهره گیری صحیح از فناوری در راستای اهداف سازمانی می باشد.

به منظور سنجش و ارزیابی منابع شغلی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۴ گویه و ۴ بعد آموزش، قدردانی، حمایت سرپرست و حمایت فناوری می‌باشد که از پژوهش معتبر باباکاس و همکاران (۲۰۰۹) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۹ مورد تأیید قرار گرفته است.